هاست دانلود پرسرعت

A هاست دانلود 3 گیگابایتی

ماهیانه / 4000 تومان

6 ماهه 15000 تومان سالیانه 30000 تومان
Alt image
 • مقدار فضا: 3 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 300 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

B هاست دانلود 7 گيگابايتي

ماهیانه / 6000 تومان

6 ماهه 30000 تومان سالیانه 50000 تومان
Alt image
 • مقدار فضا: 7 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 500 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

C هاست دانلود 15 گيگابايتي

ماهیانه / 12000 تومان

3 ماهه 30000 تومان 6 ماهه 60000 تومان
Alt image
 • مقدار فضا: 15 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 900 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

D هاست دانلود 25 گيگابايتي

ماهیانه / 19000 تومان

3 ماهه 50000 تومان 6 ماهه 100000 تومان
Alt image
 • مقدار فضا: 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 1300 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

E هاست دانلود 40 گيگابايتي

ماهیانه / 26000 تومان

3 ماهه 70000 تومان
Alt image
 • مقدار فضا: 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 1500 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

F هاست دانلود 60 گيگابايتي

ماهیانه / 32000 تومان

3 ماهه 90000 تومان
Alt image
 • مقدار فضا: 60 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 1800 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

G هاست دانلود 90 گيگابايتي

ماهیانه / 42000 تومان

پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه ندارد
Alt image
 • مقدار فضا: 90 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 2000 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

H هاست دانلود 150 گیگابایتی

ماهیانه / 52000 تومان

پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه ندارد
Alt image
 • مقدار فضا: 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 2500 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

I هاست دانلود 200 گیگابایتی

ماهیانه / 62000 تومان

پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه ندارد
Alt image
 • مقدار فضا: 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 3000 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

J هاست دانلود 300 گیگابایتی

ماهیانه / 82000 تومان

پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه ندارد
Alt image
 • مقدار فضا: 300 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 4000 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش

K هاست دانلود 400 گیگابایتی

ماهیانه / 92000 تومان

پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه ندارد
Alt image
 • مقدار فضا: 400 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 5000 گیگابایت
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • اکانت ایمیل: ندارد
 • ادون دامین: ندارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • محل سرور : آلمان
 • قابلیت ارتقا: دارد
 • ديتابيس: در صورت درخواست
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما
ثبت سفارش